Oświadczenie o ochronie danych

1. Zakres zastosowania

1.1 Zapewnienie prywatności i ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Niniejszy dokumenty „Polityka prywatności i informacje o ochronie danych osobowych dla klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych” zawiera kompleksowe informacje dotyczące zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych przez spółki Geberit na terenie UE, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Dokument przeznaczony jest zarówno dla osób korzystających z oferty internetowej Geberit, w szczególności użytkowników (osób odwiedzających stronę) stron(y) www Geberit (nazywanej dalej „stroną www”), jak również dla klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Z tego względu nie wszystkie informacje wskazane w niniejszym dokumencie będą Państwa bezpośrednio dotyczyć.

1.2 Do danych osobowych w rozumieniu niniejszego dokumentu zaliczają się wszystkie dane, które dotyczą danej osoby lub mogą się do niej odnosić, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami).

2. Administrator

2.Administratorem Państwa danych osobowych (w tym administratorem witryny internetowej) jest spółka Geberit wymieniona w stopce przedmiotowego serwisu internetowego. Z uwagi na powyższe administratorem może być jedna ze wskazanych poniżej Spółek z Grupy kapitałowej Geberit:

2.1 Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu, nr 1, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Re-jestru Sadowego pod nr KRS 0000038776, NIP: 9510065262, REGON: 011269245, o kapitale zakładowym 10 638 000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za po-średnictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

2.2 Geberit Ozorków Sp. z o. o. z siedzibą w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 25, 95-035 Ozorków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowa-dzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038952, NIP: 7321842462, REGON: 472276446 o kapitale zakładowym 32.400.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

2.3 Geberit Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Kole (kod pocztowy: 62-600) przy ul. Toruńskiej 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajo-wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000193222, REGON 634551284, NIP: 7772751164 o kapitale zakładowym 100.000.000 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

2.4 Geberit Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90- 530 Łódź, wpisa-ną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496361, NIP: 7252073723, REGON 101732630, kapitał zakładowy 1.800.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Z naszym działem ochrony danych oraz osobą pełniącą funkcję inspektorach ochrony danych osobowych można skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: dataprotection@geberit.com lub adres pocztowy z dopiskiem „Datenschutz” (ochrona danych).

W przypadku chęci kontaktu wyłącznie z osobą pełniącą funkcję inspektora ochrony danych osobowych, prosimy o skorzystanie z następujących danych kontaktowych:

Jan Lenzen e-mail: DPO@geberit.com

4. Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych na stronach www Geberit

Strona www i wykorzystywane przez Spółkę platformy wykorzystują opisane poniżej technologie i narzędzia. Jeśli są one opcjonalne i nie chcą Państwo z nich korzystać, przy konkretnym narzędziu wskazujemy różne możliwości i ustawienia umożliwiające zaprzestanie ich użytkowania.

4.1 Serwerowe pliki Log

4.1.1 Jak ma to miejsce w przypadku korzystania z treści zamieszonych na stronach internetowych, nasz serwer automatycznie i tymczasowo gromadzi dane w serwerowych plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę z której Państwo korzystają odwiedzając naszą stronę www, o ile nie zostały one dezaktywowane.Podczas Państwa wizyty na naszej stronie www gromadzimy wskazane poniżej dane, które są bezpośrednio związane z odwiedzeniem przez Państwa strony www. Przetwarzanie przez nas tych danych jest niezbędne z technicznego punktu widzenia, tj. aby poprawnie wyświetlać i dostarczyć Państwu treści za pośrednictwem strony www oraz zapewnić jej stabilne i bezpieczne działanie, dane dotyczące Państwa odwiedzin na stronie www to:

 • adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie
 • zapytanie z pliku klienta
 • kod odpowiedzi http
 • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (referencyjny adres URL)
 • godzina zapytania serwerowego
 • typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny urządzenia wysyłającego zapytanie

4.1.2 Nie prowadzimy analiz serwerowych plików Log pod kątem identyfikacji i przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli wymieniony powyżej katalog informacji zawierają dane osobowe (zwłaszcza adres IP), ich gromadzenie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w takim wypadku nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawidłowego działania i dostarczania treści za pośrednictwem strony www. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych w ustępie 2.Tymczasowe przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia wyświetlania strony www na urządzeniu za pośrednictwem, którego odwiedzają Państwo stronę www. W tym celu dane osobowe muszą być przechowywane przez czas trwania sesji, tj. przez czas trwania Państwa odwiedzin na stronie www. Przechowywanie danych osobowych w serwerowych plikach Log jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania i funkcjonowania strony www.W przypadku Państwa odwiedzin na stronie www nie mają miejsca inne sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych niż opisane w niniejszym dokumencie. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby udostępniania strony www następuje to po opuszczeniu przez Państwa strony www. W przypadku przechowywania danych osobowych w serwerowych plikach Log są one usuwane najpóźniej po upływie 14 dni. Jeśli przechowywanie wykracza poza opisany powyżej zakres, dane osobowe zostają zanonimizowane, w sposób niepozwalający na zidentyfikowanie konkretnej osoby.

4.2 Poprawa komfortu, optymalizacja strony www, analiza zachowań użytkowników i wyświetlanie spersonalizowanych reklam

4.2.1 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach przetwarzania plików cookie (z ang.: „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci pośredniej przeglądarki) oraz porównywalnych technologii, takich jak piksele, tagi, sygnały nawigacyjne, „odciski palca” przeglądarki (ang. fingerprint, pozwalający ustalić cechy charakterystyczne przeglądarki, z której Państwo korzystają) itd. (zwanych dalej „śledzącymi plikami cookie”) w celu poprawy komfortu, optymalizacji strony www, analizy zachowań użytkowników i wyświetlania spersonalizowanych reklam po ich zestawieniu z Państwa danymi zawartymi w umowie oraz Państwa historią zakupów stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.2.2 Przetwarzanie danych osobowych pozwala nam na optymalizację korzystania z naszej strony www oraz zwiększenie obrotów poprzez sprzedaż towarów lub usług.

4.2.3 Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko wycofają Państwo swoją zgodę lub gdy nie będą one już potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

4.2.4 Zestawienie stosowanych na naszej stronie www reklamowych plików cookie można znaleźć na stronie www.geberit.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach stosowania śledzących plików cookie ze skutkiem na przyszłość, postępując w następujący sposób:

(1) Zmiana ustawień zgody na naszej stronie wwwNa naszej stronie www oferujemy Państwu możliwość łatwego wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w kontekście stosowania śledzących plików cookie. W tym celu wystarczy ponownie otworzyć baner plików cookie za pomocą linku w „stopce” naszej strony www („Zmień ustawienia plików ‚cookie’”).Wycofanie zgody skutkuje zapisaniem na Państwa urządzeniu innego pliku cookie, który sygnalizuje nam, aby nie używać śledzących plików cookie. Jeśli usuną Państwo odpowiedni plik cookie, przy następnej wizycie na naszej stronie www zostaną Państwo ponownie poproszeni o wyrażenie zgody.

(2) Zmiana ustawień przeglądarkiAlternatywnie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce mogą Państwo również ogólnie dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli dezaktywowane zostaną również pliki cookie niezbędne pod względem technicznym do poprawnego działania naszej strony www i właściwego wyświetlania dostarczanych treści na stronie, nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę www

(3) Przypadek specjalny Google AnalyticsJeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane przez Google Analytics, mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki, który blokuje Google Analytics. Dodatek ten nakazuje skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) działającym na stronach www, aby nie zezwalały na przesyłanie informacji do Google Analytics.Jeśli chcą Państwo wyłączyć Google Analytics, prosimy odwiedzić poniższą stronę i zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat instalacji i deinstalacji dodatku można znaleźć w odpowiednich opcjach pomocy przeglądarki.Aktualizacje przeglądarek i systemów operacyjnych mogą spowodować, że dodatek blokujący nie będzie działał w przewidziany sposób. Więcej informacji na temat zarządzania dodatkami do przeglądarki Chrome można znaleźć na wymienionych poniżej stronach. Jeśli nie korzystają Państwo z Chrome, prosimy sprawdzić bezpośrednio u producenta przeglądarki, czy dodatki działają poprawnie w używanej przez Państwa wersji przeglądarki.W najnowszych wersjach przeglądarki Internet Explorer zdarza się, że dodatek blokujący Google Analytics jest ładowany dopiero po przesłaniu danych osobowych do Google Analytics. Dlatego w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer dodatek zainstaluje pliki cookie na Państwa urządzeniu. Te pliki cookie zapewniają, że wszelkie zebrane dane będą natychmiast usuwane z tego serwera, który gromadził dane. Należy upewnić się, że w przeglądarce Internet Explorer nie są wyłączone pliki cookie innych firm. Jeśli usuną Państwo pliki cookie, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics przywróci je po krótkim czasie, aby zapewnić sobie możliwość nieograniczonego działania.Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie zapobiega przesyłaniu danych osobowych do strony www lub innych usług śledzenia.Więcej informacji dotyczących warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo na stronie: http://www.google.com/analytics/terms/pl.htmllub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Ponadto na naszej stronie www aktywowana jest anonimizacja Państwa adresu IP.Jeśli chcą Państwo wyłączyć Google Analytics, prosimy odwiedzić stronę i zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w ramach przeglądarki, z której Państwo korzystają. Szczegółowe informacje na temat instalacji i deinstalacji dodatku można znaleźć w odpowiednich opcjach pomocy przeglądarki.

4.3 Google Adwords

4.3.1 Korzystamy z usługi Google Adwords (włącznie z Google Adwords Remarketing), aby za pomocą środków reklamowych (tzw. Google Adwords) zwracać uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są nasze poszczególne działania marketingowe. Wykorzystujemy to narzędzie, aby wyświetlać mogącą Państwa interesować reklamy. Mając takie informacje, jesteśmy w stanie udoskonalać naszą stronę www i dostosowywać ją do Państwa wymagań i preferencji oraz rzetelnie obliczać koszty reklamowe.

4.3.2 Tego typu środki reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „Ad Server”. Wykorzystujemy do tego pliki cookie Ad Server, za pomocą których można zmierzyć określone parametry skuteczności, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkownika. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę www przez reklamę Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Państwa urządzeniu, z którego odwiedzają Państwo stronę www. Te pliki cookie z reguły tracą ważność po 90 dniach i nie powinny być wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Z reguły oprócz pliku cookie w postaci wartości analitycznych zapisywane jest unikalne ID pliku cookie, liczba odsłon (Frequency), ostatnia odsłona (istotne dla konwersji Post-View) oraz informacje opt-out (informacja, że użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania reklamy)

.4.3.3 Dzięki tym plikom cookie Google może ponownie rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony www klienta Adwords, a okres przechowywania plików cookie zapisanych na jego urządzeniu, z którego odwiedza stronę www, jeszcze nie minął, Google i klient mogą określić, czy użytkownik kliknął ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Adwords przypisywany jest inny plik cookie. W ten sposób pliki cookie nie mogą śledzić klientów Adwords poprzez stronę www. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w wymienionych środkach reklamowych. Otrzymujemy od Google jedynie analizy statystyczne, które nie zawierają Państwa danych osobowych. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych działań marketingowych okazały się najbardziej efektywne. Nie otrzymujemy dodatkowych danych wynikających ze stosowania środków reklamowych, a przede wszystkim nie możemy zidentyfikować użytkowników w oparciu o te informacje.

4.3.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z usługi „Google Adwords” stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wycofaniu przez Państwa wyrażonej zgody lub gdy dane osobowe nie będą już potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Tego typu pliki cookie są usuwane po 90 dniach.

4.3.5 Zestawienie reklamowych plików cookie, stosowanych na naszej stronie www w ramach usługi Google Adwords, można znaleźć na stronie www.geberit.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach korzystania z Google Adwords ze skutkiem na przyszłość, otwierając ponownie baner plików cookie w stopce naszej strony głównej i odpowiednio dostosowując ustawienia.

4.4 DoubleClick by Google

4.4.1 Nasze strony www korzystają również z narzędzia DoubleClick by Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy, poprawić raporty o efektywności kampanii lub – w przypadku aktywacji funkcji Frequency Capping – aby uniknąć wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych reklam. Na podstawie ID pliku cookie firma Google rejestruje, które reklamy w jakiej przeglądarce są włączone i może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick za pomocą ID pliku cookie może rejestrować tzw. konwersje, które mają związek z zapytaniami reklamowymi. Chodzi na przykład o przypadek, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick i później w tej samej przeglądarce wywołuje stronę www reklamodawcy i coś na niej kupuje. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

4.4.2 Dzięki stosowaniu takich narzędzi, jak Google Adwords i DoubleClick by Google, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi przez Google, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: Dzięki dołączeniu usługi DoubleClick firma Google otrzymuje informację o tym, że weszli Państwo na jedną z naszych stron internetowych lub kliknęli reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Google, firma Google może przypisać wizytę do Państwa konta zarejestrowanego w ramach usług Google. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Google lub nie zalogowali się na swoje konto, może się zdarzyć, że firma Google pozna i zapisze Państwa adres IP.

4.4.3 Więcej informacji na temat DoubleClick by Google można znaleźć na stronie https://www.doubleclickbygoogle.com, a ogólne informacje o ochronie danych w Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.4.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z usługi „DoubleClick by Google” stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wycofaniu przez Państwa wyrażonej zgody lub gdy dane osobowe nie będą już potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane.

4.4.5 Zestawienie reklamowych plików cookie stosowanych na naszej stronie www w ramach usługi Google DoubleClick można znaleźć na stronie www.geberit.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie Uczestnictwu w Google Adwords i DoubleClick można zapobiec na różne sposoby: Można w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z Google DoubleClick ze skutkiem na przyszłość, otwierając ponownie baner plików cookie w stopce na naszej stronie głównej i odpowiednio dostosowując ustawienia.

 • poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce, przede wszystkim zrezygnowanie z plików cookie osób trzecich, aby nie otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych;
 • poprzez dezaktywację plików cookie do śledzenia konwersji, co jest możliwe dzięki ustawieniu w przeglądarce blokowania plików cookie z domeny https://adwords.google.com/home, https://adssettings.google.com, przy czym ustawienia te zostaną usunięte w razie usunięcia plików cookie;
 • poprzez dezaktywację opartych na zainteresowaniach reklam dostawców, którzy biorą udział w kampanii samoregulacyjnej „About Ads”, na stroniehttp://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienia te zostaną usunięte w razie usunięcia plików cookie;
 • poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stroniehttp://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy jednak, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich oferowanych funkcji.

4.5 Xandr, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.5.1 Nasze strony www korzystają z takich narzędzi jak Xandr, Media Innovation Group, Adform, Plista i Sizmek:

4.5.2 Te narzędzia wykorzystują pliki cookie, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy, poprawić raporty o efektywności kampanii lub uniknąć wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych reklam. Na podstawie ID pliku cookie narzędzia te rejestrują, które reklamy w jakiej przeglądarce są włączone, a w przypadku aktywacji funkcji Frequency Capping mogą zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Według dostawców zewnętrznych pliki cookie tych narzędzi nie zawierają żadnych danych osobowych.

4.5.3 Dzięki stosowaniu tych narzędzi przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy zewnętrznego. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: Dzięki dołączeniu tych narzędzi dostawca zewnętrzny otrzymuje informację o tym, że weszli Państwo na jedną z naszych stron internetowych lub kliknęli reklamę

4.5.4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach stosowania narzędzi stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych umożliwia nam zwiększenie obrotów poprzez sprzedaż towarów lub usług. W tym kontekście używamy plików cookie w celu wyświetlania reklam dopasowanych do użytkownika i poprawy raportów dotyczących efektywności kampanii. Ponadto stosowanie odpowiednich plików cookie zapobiega wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wycofaniu przez Państwa wyrażonej zgody lub gdy dane osobowe nie będą już potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane.

4.5.5 Więcej informacji na temat wymienionych w tym punkcie narzędzi można znaleźć na stronach https://www.xandr.com/privacy/, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 Z usług Xandr, Media Innovation Group, Adform, Plista i Sizmek można zrezygnować w różny sposób:

4.5.7 Zestawienie reklamowych plików cookie stosowanych na naszej stronie www w ramach opisanych powyżej narzędzi można znaleźć na stronie www.geberit.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, otwierając ponownie baner plików cookie w stopce naszej strony głównej i odpowiednio dostosowując ustawienia.

 • poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, przede wszystkim zrezygnowanie z plików cookies osób trzecich, aby nie otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych;
 • poprzez dezaktywację plików cookie do śledzenia konwersji, co jest możliwe dzięki ustawieniu w przeglądarce blokowania plików cookie z domen www.xandr.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com;
 • poprzez dezaktywację opartych na zainteresowaniach reklam dostawców, którzy biorą udział w kampanii samoregulacyjnej „About Ads”, na stronie http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienia te zostaną usunięte w razie usunięcia plików cookie;
 • poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy jednak, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszych stron www.

4.6 Facebook Custom Audiences

4.6.1 Nasze strony www korzystają również z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Dzięki temu użytkownikom naszych stron www mogą wyświetlać się reklamy oparte na zainteresowaniach podczas odwiedzania portalu społecznościowego Facebook lub innych stron internetowych, które również korzystają z tej metody („Facebook-Ads”). Korzystamy z tego narzędzia, aby wyświetlać interesującą dla Państwa reklamę i uczynić nasze strony www jeszcze ciekawszymi i bardziej dostosowanymi do Państwa preferencji.

4.6.2 Dzięki stosowaniu narzędzi marketingowych przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi przez Facebooka, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: Dzięki dołączeniu funkcji Facebook Custom Audiences portal Facebook otrzymuje informacje o tym, że weszli Państwo na jedną z naszych stron www lub kliknęli reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Facebooka, portal ten może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Facebooka lub nie zalogowali się na swoje konto, może się zdarzyć, że Facebook pozna i zapisze Państwa adres IP oraz pozostałe dane identyfikacyjne.

4.6.3 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez funkcję remarketingu „Custom Audiences” umożliwia nam zwiększenie obrotów poprzez sprzedaż towarów lub usług. Korzystamy z tego narzędzia, aby wyświetlać interesującą dla Państwa reklamę i uczynić nasze strony www jeszcze ciekawszymi i bardziej dostosowanymi do Państwa preferencji. Narzędzie to wyświetla Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach, gdy odwiedzają Państwo portal społecznościowy Facebook lub inne strony www, które również korzystają z tej metody („Facebook-Ads”).

4.6.4 Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko wycofają Państwo swoją zgodę lub gdy nie będą one już potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania

4.6.5 Zestawienie reklamowych plików cookie stosowanych na naszej stronie www w ramach funkcji „Facebook Custom Audience” można znaleźć na stronie www.geberit.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez funkcję „Facebook Custom Audience” mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, otwierając ponownie baner plików cookie w stopce na naszej stronie głównej i odpowiednio dostosowując ustawienia.

4.6.6 Funkcję „Facebook Custom Audiences” można ponadto aktywować w odpowiednich ustawieniach przeglądarki lub w przypadku zalogowanych użytkowników na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

4.6.7 Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal Facebook można uzyskać na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

4.7 Tag Pinteresta

4.7.1 Nasza strona www stosuje ponadto tag Pinteresta do śledzenia konwersji firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Dzięki temu użytkownikom naszej strony www mogą wyświetlać się reklamy oparte na zainteresowaniach podczas odwiedzania portalu Pinterest lub innych stron www korzystających z tej metody. Korzystamy z tego narzędzia, aby wyświetlać interesującą dla Państwa reklamę i uczynić naszą stronę www jeszcze ciekawszą.

4.7.2 Dzięki stosowaniu narzędzi marketingowych przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem portalu Pinterest. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi przez Pinterest, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: Dzięki dołączeniu tagu Pinteresta portal Pinterest otrzymuje informację o tym, że weszli Państwo na jedną z naszych stron www lub kliknęli reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Pinteresta, firma Pinterest może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Pinteresta lub nie zalogowali się na swoje konto, może się zdarzyć, że Pinterest pozna i zapisze Państwa adres IP oraz pozostałe dane identyfikacyjne

4.7.3 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z tagu Pinteresta do śledzenia konwersji (tzn. śledzenia Państwa zachowania, które nastąpiło po interakcji z reklamą np. np. zgłoszenie chęci otrzymywania biuletynu albo zakup produktu) stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez tag Pinteresta do śledzenia konwersji umożliwia nam zwiększenie obrotów poprzez sprzedaż towarów lub usług. Korzystamy ze śledzenia konwersji, aby wyświetlać interesującą dla Państwa reklamę i uczynić nasze strony www jeszcze ciekawszymi. Dzięki śledzeniu konwersji wyświetlane są Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach, gdy odwiedzają Państwo portal społecznościowy Pinterest lub inne strony www, które również korzystają z tej metody. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wycofaniu przez Państwa wyrażonej zgody lub gdy dane osobowe nie będą już potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane.

4.7.4 Zestawienie plików cookie stosowanych na naszej stronie www w celu śledzenia konwersji za pomocą funkcji tagu Pinteresta można znaleźć na stronie www.geberit.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu śledzenia konwersji za pomocą funkcji tagu Pinteresta mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, otwierając ponownie baner plików cookie w stopce na naszej stronie głównej i odpowiednio dostosowując ustawienia.

4.7.5 Funkcję tagu Pinteresta można ponadto dezaktywować w odpowiednich ustawieniach przeglądarki lub w przypadku zalogowanych użytkowników na stronie https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest.

4.7.6 Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal Pinterest można uzyskać na stronie https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

4.8 LinkedIn Insight Tag

4.8.1 Ponadto nasze strony www korzystają z tagu śledzenia konwersji „Insight Tag” firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Dzięki temu użytkownikom naszych stron www mogą wyświetlać się reklamy oparte na zainteresowaniach podczas odwiedzania portalu społecznościowego LinkedIn lub innych stron internetowych, które również korzystają z tej metody („LinkedIn-Ads”). Korzystamy z tego narzędzia, aby wyświetlać interesującą dla Państwa reklamy i uczynić nasze strony www jeszcze ciekawszymi i dostosowanymi do Państwa preferencji.

4.8.2 Dzięki stosowaniu narzędzi marketingowych przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem LinkedIn. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi przez LinkedIn, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: Dzięki dołączeniu funkcji LinkedIn Insight Tag portal LinkedIn otrzymuje informację o tym, że weszli Państwo na jedną z naszych stron www lub kliknęli reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami LinkedIn, firma LinkedIn może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami LinkedIn lub nie zalogowali się na swoje konto w ramach tego portalu, może się zdarzyć, że LinkedIn pozna i zapisze Państwa adres IP oraz pozostałe dane identyfikacyjne.

4.8.3 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z „Insight Tag” do śledzenia konwersji stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych osobowych umożliwia nam zwiększenie obrotów poprzez sprzedaż towarów lub usług. Korzystamy z tego narzędzia, aby wyświetlać interesującą dla Państwa reklamę i uczynić nasze strony www jeszcze ciekawszymi. Narzędzie to wyświetla Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach, gdy odwiedzają Państwo portal społecznościowy LinkedIn lub inne strony www, które również korzystają z tej metody („LinkedIn-Ads”).

4.8.4 Zestawienie plików cookie stosowanych na naszej stronie www w celu śledzenia konwersji za pomocą funkcji „Insight Tag” można znaleźć na stronie www.geberit.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu śledzenia konwersji za pomocą funkcji „Insight Tag” mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, otwierając ponownie baner plików cookie w stopce na naszej stronie głównej i odpowiednio dostosowując ustawienia.

4.8.5 Funkcję „Insight Tag” można dezaktywować ponadto w odpowiednich ustawieniach przeglądarki lub w przypadku zalogowanych użytkowników na stronie https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.8.6 Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal LinkedIn można uzyskać na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.9 Mapy Google i Google Fonts

4.9.1 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z Map Google i Google Fonts stanowi nasz uzasadniony interes związany z ułatwieniem odnalezienia naszych lokalizacji przez Państwa i zapewnieniem jednolitego sposobu wyświetlania treści na stronie www, Państwa dane osobowe w tym zakresie przetwarzane są zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4.9.2 Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach korzystania z Map Google i Google Fonts ma Państwu ułatwić odnalezienie naszych lokalizacji oraz zapewnić jednolite wyświetlanie czcionek na naszej stronie www. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do wymienionych powyżej celów. W naszym przypadku ma to miejsce po upływie 12 miesięcy.

4.9.3 Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były gromadzone przez Google Fonts, mogą Państwo zmienić ustawienia w swojej przeglądarce (np. poprzez zainstalowanie wtyczek lub dodatków), aby zapobiec przekazywaniu danych osobowych na serwery Google. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Google Fonts, nie uzyska ona dostępu do serwerów Google i tekst naszej strony www wyświetlany będzie za pomocą standardowej czcionki systemowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/fonts/faqlub http://www.google.com/intl/pl-PL/privacy/

4.10 Blog Geberit Aqua Clean

4.10.1 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach funkcji komentarzy i blogów na naszym blogu Geberit AquaClean stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcji komentarzy i blogów na naszym blogu Geberit AquaClean pozwala na przejrzystą i indywidualną komunikację między Państwem a nami. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami osób trzecich z tytułu odpowiedzialności w przypadku publikacji niezgodnych z prawem komentarzy. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W naszym przypadku ma to miejsce po upływie 10 lat.

4.10.2 W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach funkcji komentarzy i blogów ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku usuniemy komentarz z naszego bloga Geberit AquaClean lub nie będziemy go publikować.

4.11 LiveChat

4.11.1 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach udostępniania funkcji „Geberit LiveChat” stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.11.2 W ramach funkcji „Geberit LiveChat” chcemy umożliwić Państwu szybki i prosty kontakt z nami poprzez elektroniczną funkcję czatu. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej usługi, celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udostępnienie Państwu tej funkcji. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Z reguły okres ten wynosi trzy lata od opracowania Państwa zapytania.

4.11.3 W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na korzystanie z funkcji „Geberit LiveChat” ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będą Państwo mogli dalej korzystać z funkcji LiveChat. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w czasie korzystania z funkcji czatu zostaną w tym przypadku usunięte.4.12 ChatBot

4.12.1 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach udostępniania funkcji „ChatBot” stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.12.2 W ramach funkcji „ChatBot” chcemy umożliwić Państwu szybki i prosty sposób uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania poprzez automatyczny chatbot. Jeśli mimo to chcieliby Państwo skontaktować się z naszym serwisem klienta, wystarczy wybrać opcję „Kontynuuj rozmowę”, aby bezpośrednio z funkcji ChatBot przejść do LiveChat. Alternatywnie można także wybrać kontakt e-mailowy lub telefoniczny.Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Z reguły okres ten wynosi 90 dni od opracowania Państwa zapytania.

4.12.3 W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na korzystanie z funkcji „ChatBot” ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będą Państwo mogli dalej korzystać z funkcji ChatBot. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w czasie korzystania z funkcji czatu zostaną w tym przypadku usunięte.4.13 Centrum wideo

4.13.1 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych w ramach udostępniania naszych nagrań wideo, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.13.2 Przetwarzanie danych osobowych w ramach udostępniania Centrum wideo służy estetycznemu, jednolitemu i niezależnemu od urządzenia końcowego wyświetlaniu treści wideo na naszej stronie www.4.13.3 Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Ma to miejsce najpóźniej po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie www.

4.13.4 Przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z udostępnianiem Centrum wideo jest bezwzględnie wymagane, bez tego typu przetwarzania usługa Centrum video nie może zostać zrealizowana. W kontekście realizacji Państwa praw w związku z przetwarzaniem danych w ramach korzystania z katalogu online, przysługują Państwo wszystkie prawa zagwarantowane zgodnie z art. 15-20 RODO poza prawem do wniesienia sprzeciwu z art. 21 RODO4.14 YouTube

4.14.1 Korzystamy z platformy wideo „YouTube” firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (zwanej dalej: „YouTube”), należącej do Google Inc. w celu zapewnienia estetycznego, jednolitego i niezależnego od urządzenia końcowego wyświetlania treści wideo na naszej stronie www. Robimy to w trybie rozszerzonej ochrony danych. O ile nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie plików cookie podczas odwiedzania strony www, YouTube nie będzie gromadzić żadnych danych podczas wizyty na stronie www. Tylko wtedy, gdy chcą Państwo odtworzyć film i zgadzają się na przetwarzanie plików cookie, Państwa dane są przekazywane do YouTube (dotyczy to takich informacji jak: adres IP, strona odsyłająca, informacje o urządzeniu z którego Państwo korzystają tj. przeglądarce z której Państwo korzystają w ramach urządzenia oraz typ tego urządzenia, pobrany film). Sami rejestrujemy i przechowujemy informacje o tym, czy i jaki film z YouTube został przez Państwa odtworzony, aby móc zaoferować Państwu usługi dostosowane do Państwa potrzeb i preferencji.

4.14.2 Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane.

4.14.3 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę. W związku z tym prosimy skontaktować się z nami za pomocą jednego z powyższych kanałów komunikacji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność danych przetworzonych w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę.

4.14.4 Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez portal YouTube. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal YouTube można uzyskać na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.4.15 Vimeo

4.15.1 Korzystamy z platformy wideo „Vimeo” firmy Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (zwanej dalej: „Vimeo”) w celu zapewnienia estetycznego, jednolitego i niezależnego od urządzenia końcowego wyświetlania treści wideo na naszej stronie www. O ile nie wyrażą Państwo zgody na pliki cookie już podczas odwiedzania strony www, Vimeo nie będzie gromadzić żadnych danych podczas Państwa wizyty na stronie www. Tylko wtedy, gdy chcą Państwo odtworzyć film i zgadzają się na przetwarzanie plików cookie, Państwa dane są przekazywane do Vimeo (takie jak adres IP, informacje o urządzeniu (informacje o przeglądarce z której Państwo korzystają w ramach urządzenia oraz typ tego urządzenia, pobrany film). Sami rejestrujemy i przechowujemy informacje o tym, czy i jaki film z Vimeo został przez Państwa odtworzony, aby móc zaoferować Państwu usługi dostosowane do Państwa potrzeb.

4.15.2 Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane.

4.15.3 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę. W związku z tym prosimy skontaktować się z nami za pomocą jednego z powyższych kanałów komunikacji. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność danych przetworzonych w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę.

4.15.4 Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez portal Vimeo. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal Vimeo można uzyskać na stronie https://vimeo.com/privacy.

4.16 Niezbędne techniczne pliki cookie

4.16.1 Oprócz plików cookie, wymienionych w ust. od 4.4 do 4.15, nasze strony www wykorzystują również inne techniczne pliki cookie (z ang.: „ciasteczka”). Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci pośredniej przeglądarki. Wymienione poniżej pliki cookie wykorzystujemy tylko do realizacji lub udostępnienia używanych przez Państwa usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Niektóre funkcje naszych stron www nie mogą być oferowane bez korzystania z plików cookie. W celu ich poprawnego działania konieczne jest, aby Państwa przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Nie mają miejsca inne sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Nasz uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych ma na celu optymalizację ustawień strony www do używanego przez Państwa urządzenia końcowego i dopasowanie interfejsów użytkownika. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z powyższych danych kontaktowych. Poniżej przedstawiono rodzaje plików cookie, jakie są stosowane na naszych stronach www, a także ich zakres i sposób działania:

 • tymczasowe pliki cookie (patrz 4.16.2),
 • stałe pliki cookie (patrz 4.16.3).

4.16.2 Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane podczas zamykania przeglądarki. Należą do nich przede wszystkim sesyjne pliki cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, do którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki ze wspólnej sesji. W ten sposób urządzenie może zostać ponownie rozpoznane, jeśli powróci na naszą stronę www. Sesyjne pliki cookie zostają usunięte podczas wylogowania lub zamykania przeglądarki.

4.16.3 Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który różni się w zależności od pliku cookie. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

4.16.4 Zestawienie stosowanych na naszej stronie www niezbędnych technicznych plików cookie można znaleźć na stronie: www.geberit.pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie. W przypadku wyrażenia zgody pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu, za pośrednictwem, którego odwiedzają Państwo naszą stronę www i przekazywane z tego urządzenia na naszą stronę www. W związku z tym mają Państwo pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku wyłączenia plików cookie na naszej stronie www korzystanie z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie może nie być możliwe, a treści oferowane przez stronę mogą nie wyświetlać się w sposób prawidłowy.

5 Gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie udostępnionych danych

5.1 Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe dobrowolnie udostępnione nam podczas interakcji (np. przy zawarciu umowy, przystąpieniu do konkursu), z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia przeprowadzenie interakcji, której dotyczy dany punkt. Dane są przetwarzane w następujących celach:

5.1.1 Realizacja zawartej umowy

Wymagamy podania Państwa danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, stanowisko i dane bankowe) w celu utrzymywania stosunków umownych, przetwarzania wniosków, zamówień i zleceń lub czynności zmierzających do zawarcia umowy. Gromadzimy te dane w celu świadczenia odpowiednich usług, realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy, a także utrzymywania z Państwem stosunku umownego. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku nawiązywania relacji z osobami fizycznymi, natomiast w przypadku nawiązywania relacji z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz osobami prawnymi, podstawą prawną dla tego typu przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, który wyraża się zapewnieniem realizacji zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5.1.2 Udział w wydarzeniach

Wymagamy podania Państwa danych osobowych (np.: imię i nazwisko, firma, telefon, adres e-mail, grupa zawodowa, kraj, język, zarejestrowane sesje wideo, wizerunek i głos) w celu wdrażania wydarzeń cyfrowych i uczestnictwa w nich („oferowane wydarzenia”). Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu dostarczenie i realizację żądanego oferowanego wydarzenia. Przechowujemy ponadto zarezerwowane sesje wideo, w których Państwo uczestniczyliście, aby zapewniać Wam spersonalizowaną obsługę po takim wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możecie Państwo w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w kontekście udziału w przyszłości w naszych oferowanych wydarzeniach. Jednak w takim przypadku nie będziecie już mogli uczestniczyć w wybranym wydarzeniu cyfrowym. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie rejestracji lub udziału w naszym oferowanym wydarzeniu cyfrowym zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że inne cele przetwarzania lub prawne okresy przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

5.1.3 analizy i cele statystyczne

Państwa dane osobowe wykorzystujemy również na potrzeby prowadzenia analiz i do celów statystycznych (np. w celu korzystania z naszych ofert), a także w celu reklamowym i przeprowadzaniu ankiet wśród klientów, związanych z uzyskiwaniem informacji o produktach, usługach i wydarzeniach. Tego typu informacje dostarczane są w szczególności za pośrednictwem poczty, w formie newsletterów, lub przy pomocy innych form kontaktu (takich jak sms lub telefon). Podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na optymalizacji ofert dotyczących użytkownika, a także na dostarczaniu odpowiednich reklam na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat wyważenia interesów, które należy przeprowadzać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych. W każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych do celów reklamowych, a także odwołać wcześniej udzielone zgody na kontakt mailowy i telefoniczny. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do sprzeciwu można znaleźć w punkcie 8 niniejszej polityki prywatności.

5.1.4 działania reklamowe

W przypadku, w którym przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach wymagają od nas uzyskania Państwa uprzedniej zgody na wymienione w punkcie 5.1.3. działania reklamowe związane z naszym kontaktem, oczywiście to robimy i podejmujemy wyłącznie działania reklamowe zgodnie z obowiązującym prawem. W tych przypadkach podstawa prawna przetwarzania Państwa danych opiera się na Waszej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która odnosi się do odpowiedniego kanału komunikacji. Macie Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Chcąc to zrobić, powinniście skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych lub postępując zgodnie z instrukcjami w naszych wiadomościach promocyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie uzyskanej zgody.

5.1.5 realizacja obowiązków prawnych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości, prawa budowlanego, prawa przedsiębiorców, przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych

5.1.6 realizacja uzasadnionego interesu administratora

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie innego uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego w szczególności na:

5.1.6.1 ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (dotyczy imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, a także innych niezbędnych danych osobowych związanych z sytuacją, której dotyczy roszczenie; jeżeli jest to konieczne możemy przetwarzać również dane o stanie zdrowia lub inne dane wrażliwe – wówczas podstawę przetwarzania daje nam art. 9 ust. 2 lit. f) RODO),

5.1.6.2 budowaniu wizerunku lub promocji naszej marki lub produktów w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, YouTube) – jeżeli śledzicie Państwo nasze kanały w mediach społecznościowych, komentujecie je, polubiacie nasze wpisy lub publikacje, oznaczacie nas lub nasze produkty (dotyczy danych takich jak: nazwa konta, która może być Państwa imieniem i nazwiskiem, a także wizerunek na zdjęciu profilowym i inne dane, które wprowadzacie w profilu lub publikowanych treściach, którymi może być w szczególności Państwa adres e-mail/numer telefonu, data urodzenia, płeć),

5.1.6.3 realizacji przysługujących nam autorskich praw majątkowych oraz realizacji obowiązków związanych z oznaczaniem Państwa autorstwa, w sytuacji gdy są Państwo autorami lub współautorami dzieł podlegających ochronie prawnoautorskiej, których nie nabyliśmy bezpośrednio od Państwa (dotyczy danych takich jak imię i nazwisko lub pseudonim, uprawnienia zawodowe lub inne związane ze specyfiką utworu),

5.1.6.4 wykorzystaniu nagrania lub zdjęcia zgodnie z udzielonymi nam warunkami licencji lub zakresem przeniesionych na nas majątkowych praw autorskich, w sytuacji gdy występowali Państwo w nagraniu lub pozowali do zdjęcia, które nabyliśmy od jego autora lub właściciela (filmowca, fotografa, agencji marketingowej, PR-owej, reklamowej lub innej firmy o podobnym profilu działalności, obejmuje: wizerunek, a także inne dane podane przez Państwa na zdjęciu lub w nagraniu, w tym tembr głosu).

5.1.7 Udział w konkursie

Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeżeli bierzecie Państwo udział w konkursie lub promocji, które organizujemy – wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę wyrażacie Państwo przy zgłoszeniu – w zależności od tego, jakiem kanałem przyjmujemy zgłoszenia, odbywa się to przez zaznaczenie checkbox’a lub przesłanie do nas zgłoszenia udziału zgodnie z regulaminem konkursu lub promocji. Zgodę taką możecie Państwo w każdej chwili wycofać w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Jeżeli nie pamiętacie sposobu w jaki wyraziliście swoją zgodę, możecie przesłać do nas wiadomość o cofnięciu zgody również na adres e-mail dataprotection@geberit.com. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.2 Gromadzimy i przetwarzamy również dane osobowe dobrowolnie udostępnione nam podczas interakcji (poprzez e-mail, telefon lub nasze strony www) z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia przeprowadzenie interakcji, której dotyczy dany punkt.

5.2.1 Katalog online

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z katalogu online stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach korzystania z katalogu online jest prawidłowa realizacja przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach katalogu online ma to miejsce w momencie, gdy umowa została zrealizowana, a wszelkie roszczenia wynikające ze stosunku umownego uległy przedawnieniu lub nie obowiązują już ustawowe okresy przechowywania danych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach korzystania ze sklepu internetowego jest bezwzględnie wymagane do realizacji umowy pomiędzy Państwem a nami, bez tego typu przetwarzania umowa nie może zostać zrealizowana. W kontekście realizacji Państwa praw w związku z przetwarzaniem danych w ramach korzystania z katalogu online, przysługują Państwo wszystkie prawa zagwarantowane zgodnie z art. 15-20 RODO poza prawem do wniesienia sprzeciwu z art. 21 RODO.

5.2.2 Rejstracja konta klienta/ Utworzenie nowego konta ID Geberit

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji konta klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Rejestracja czy utworzenie konta ID Geberit umożliwia w szczególności zawieranie umów oraz utrzymywanie naszej relacji z klientem, stąd podczas tworzenia konta ID Geberit zatwierdzamy Państwa numer telefonu poprzez przesłanie wiadomości SMS, którą należy potwierdzić w celu dokonania autoryzacji i rejestracji konta. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach rejestracji jest zatem niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań, które mają miejsce przed zawiązaniem (zawarciem lub podpisaniem) umowy, jak również do pomyślnego utrzymywania relacji z naszymi klientami w kontekście realizacji umowy. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Ma to miejsce najpóźniej w przypadku usunięcia Państwa konta klienta. W każdej chwili mają Państwo możliwość usunięcia zarejestrowanego konta klienta. W takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

5.2.3 Formularz kontaktowy i kontat za pośrednictwem wiadomości e-mail

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach kontaktowania się z nami stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku kontaktowania się z nami służy wyłącznie do opracowania odpowiedzi na Państwa zapytania. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych przesłanych w ramach kontaktowania się z nami ma to miejsce, gdy Państwa zapytanie zostało opracowane, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach kontaktowania się z nami ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będziemy jednak mogli dalej opracowywać Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktowania się z Państwem zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

5.2.4 Technologia telefoniczna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach kontaktu telefonicznego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie lub uzupełnienie wykonania umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku kontaktu telefonicznego służy wyłącznie do opracowania Państwa zapytania. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych przesłanych w ramach kontaktowania się z nami ma to miejsce, gdy Państwa zapytanie zostało opracowane, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach kontaktowania się z nami ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będziemy jednak mogli dalej opracowywać odpowiedzi na Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie. W przypadku kontaktu telefonicznego w pojedynczych przypadkach może się zdarzyć, że rozmowy telefoniczne z Państwem będą nagrywane. W takich przypadkach zostaną Państwo o tym poinformowani przed rozpoczęciem rozmowy. Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. O ile system prawny europejskiego państwa członkowskiego nie przewiduje konieczności udzielenia wyraźnej zgody, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku kontaktu telefonicznego dotyczącego przekazywania Państwo informacji o naszych produktach i usługach (ust. 5.2.14), takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 576).

5.2.5 Doradztwo dla klientów Geberit z zakresu branży łazienkowej

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach doradztwa z zakresu branży łazienkowej stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli kontakt w ramach doradztwa ma na celu zainicjowanie, zawarcie lub wykonanie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala na opracowanie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz zapewnienie kompetentnego i szybkiego doradztwa w zakresie naszych produktów. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych przesłanych w ramach zapytania ma to miejsce, gdy Państwa zapytanie zostało opracowane, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach wybranej usługi doradztwa ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będziemy jednak mogli dalej opracowywać Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktowania się z Państwem zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

5.2.6 Usługi i serwis Klienta

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przesyłanych w ramach korzystania z danej usługi lub serwisu klienta co do zasady stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli w ramach zapytania udzielą nam Państwo dalszych informacji, Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi dodatkową podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych pozwala na opracowanie odpowiedzi na Państwa zapytania o usługę lub serwis klienta i tym samym służy realizacji wszelkich zapytań o usługę i serwis klienta. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Państwa zapytania jest zatem niezbędne do realizacji naszych usług serwisowych w możliwie najlepszy sposób. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych przesłanych w ramach zapytania ma to miejsce, gdy Państwa zapytanie zostało opracowane, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach realizacji Państwa zapytania o usługę i/lub serwis klienta ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będziemy jednak mogli dalej opracowywać Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach zapytania o usługę i/lub serwis klienta zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie. W przypadku kontaktu telefonicznego w pojedynczych przypadkach może się zdarzyć, że rozmowy telefoniczne z Państwem będą nagrywane. W takich przypadkach zostaną Państwo o tym poinformowani przed rozpoczęciem rozmowy. Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. O ile system prawny europejskiego państwa członkowskiego nie przewiduje konieczności udzielenia wyraźnej zgody, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.2.7 Centrum zamówień i pobierania

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach „Centrum zamówień i pobierania” stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli kontakt w ramach „Centrum zamówień i pobierania” ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy udostępnieniu lub wysłaniu dokumentów, które zamówili Państwo za pośrednictwem naszej strony www. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach „Centrum zamówień i pobierania” jest zatem niezbędne do opracowania odpowiedzi na Państwa zapytania lub do przekazania wybranych przez Państwa dokumentów. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych przekazanych w ramach danego zamówienia ma to miejsce, gdy Państwa zamówienie zostało opracowane, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach procesu zamówienia ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będziemy jednak mogli dalej opracowywać Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie procesu zamówienia zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

5.2.8 Etykieta wydajności energetycznej

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach wniosku o wydanie „Etykiety wydajności energetycznej” stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli kontakt w ramach zamówienia etykiety wydajności energetycznej ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy przesłaniu etykiety wydajności energetycznej, którą Państwo zamówili. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zatem niezbędne do opracowania i realizacji zleconej przez Państwa wysyłki. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych przekazanych w ramach składania wniosku ma to miejsce, gdy Państwa zapytanie zostało opracowane, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach złożonego wniosku ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będziemy jednak mogli dalej opracowywać Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie składania wniosku zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

5.2.9 Usługi transmisji strumieniowej

Nasza strona www daje możliwość zapisania się na nasze wydarzenia cyfrowe i uczestnictwa w nich w formie wirtualnej („usługi transmisji strumieniowej”). Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach usług transmisji strumieniowej, na przykład w kontekście wydarzenia „Webinaria Geberit”, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Proces rejestracji oraz przetwarzanie Państwa danych osobowych są niezbędne, aby umożliwić Państwu korzystanie z usługi cyfrowej transmisji strumieniowej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy zapewnieniu i realizacji zamówionej przez Państwa usługi transmisji strumieniowej. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych przekazanych w ramach danej usługi transmisji strumieniowej ma to miejsce, gdy dane wydarzenie cyfrowe zostało zakończone, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach udziału w naszych usługach transmisji strumieniowej ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będą Państwo jednak mogli dalej brać udziału w wybranym wydarzeniu cyfrowym. Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach rejestracji lub udziału w naszej usłudze cyfrowej transmisji strumieniowej zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

5.2.10 Laboratoium badań ogniowych „GEBERIT BRANDLABOR”

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji, zgłoszenia i udziału w wydarzeniu „Geberit Brandlabor” stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odpowiednia procedura zgłoszenia, obejmująca przetwarzanie Państwa danych osobowych, jest niezbędna, aby umożliwić Państwu udział w laboratorium badań ogniowych „Geberit Brandlabor”. Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy zgłoszeniu uczestnictwa w wydarzeniu „Geberit Brandlabor” i jego realizacji. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych niezbędnych do rejestracji i zgłoszenia udziału w laboratorium badań ogniowych „Geberit Brandlabor” ma to miejsce, gdy wydarzenie się zakończy, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach udziału w „Geberit Brandlabor” ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będą Państwo jednak mogli dalej brać udziału wydarzeniu „Geberit Brandlabor”. Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach rejestracji lub udziału w wydarzeniu „Geberit Brandlabor” zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

5.2.11 GEBERIT PRO PLANNER I REVIT PLUG

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach instalacji i korzystania z narzędzia do projektowania rozwiązań sanitarnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu umożliwienie Państwu korzystania z narzędzia do projektowania rozwiązań sanitarnych. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku danych osobowych niezbędnych do instalacji i korzystania z narzędzia do projektowania rozwiązań sanitarnych ma to miejsce, gdy narzędzie do projektowania rozwiązań sanitarnych zostanie usunięte, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach korzystania z narzędzia do projektowania rozwiązań sanitarnych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będą Państwo mogli dalej korzystać z narzędzia do projektowania rozwiązań sanitarnych. Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach instalacji i korzystania z narzędzia do projektowania rozwiązań sanitarnych zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

5.2.12 Lista dystrybucyjna Geberit

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji na naszej liście dystrybucyjnej stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala na przesyłanie Państwu informacji za pośrednictwem listy dystrybucyjnej. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach wykorzystania listy dystrybucyjnej jest przesyłanie informacji i ofert o naszych produktach i usługach. Przesyłanie tego typu informacji jest dla nas niezbędne w kontekście zwiększenia obrotów sprzedaży towarów i usług. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Państwa dane osobowe będą więc przechowywane do momentu wypisania się z naszej listy dystrybucyjnej. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem listy dystrybucyjnej lub zrezygnować z otrzymywania informacji za pośrednictwem listy dystrybucyjnej za pomocą linku, służącego do wypisania się z listy dystrybucyjnej i zawartego w wiadomościach otrzymywanych za jej pośrednictwem.

5.2.13 Newsletter Geberit

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach przesyłania newslettera Geberit stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala na przesyłanie Państwu newslettera Geberit. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach przesyłania newslettera Geberit jest przesyłanie informacji, ofert oraz – w stosownych przypadkach – zwiększenie obrotów poprzez sprzedaż towarów lub usług. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Państwa dane osobowe będą więc przechowywane do momentu wypisania się z naszego newslettera Geberit. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera Geberit lub zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem linku, służącego do wypisania się z newslettera i zawartego w każdym newsletterze.

5.2.14 Marketing bezpośredniPodstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach naszych działań marketingu bezpośredniego, na które składają się przesyłane do Państwa informacji o naszych produktach i usługach, stanowi udzielona przez Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub pozwolenie prawne wynikające z art. 6 ust. 1 lit. f RODO bądź odpowiednie przepisy prawa. W przypadku, w którym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi szczególny przepis prawa, dokonywany przez nas marketing bezpośredni dotyczy sytuacji, w której przesyłamy do Państwa informacje w formie elektronicznej na wskazany przez Państwa adresy poczty elektronicznej, w takim wypadku informowanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Dodatkowo w przypadku kontaktowania się z Państwem w formie telefoniczną, informowanie Państwa odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576). Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach działań marketingu bezpośredniego jest przesyłanie informacji, ofert oraz – w stosownych przypadkach – zwiększenie obrotów poprzez sprzedaż towarów lub usług. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane; ma to miejsce w szczególności w przypadku wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach działań marketingu bezpośredniego ze skutkiem na przyszłość.

5.2.15 KonkursyPodstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach konkursów jest realizacja umowy o udziale w konkursie pomiędzy Państwem a nami. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów ma to miejsce po całkowitym zakończeniu konkursu. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach udziału w konkursie ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będą Państwo mogli dalej brać udziału w konkursie. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w czasie udziału w konkursie zostaną w tym przypadku usunięte.5.2.16 Promocje cashback i przedłużenie gwarancjiPodstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach promocji cashback i przedłużenia gwarancji stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach promocji cashback i przedłużenia gwarancji jest realizacja umowy pomiędzy Państwem a nami. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach promocji cashback i przedłużenia gwarancji ma to miejsce po całkowitym zakończeniu promocji cashback lub po upływie okresu gwarancji. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach promocji cashback i przedłużenia gwarancji ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będą Państwo mogli dalej brać udziału w promocji cashback ani korzystać z przedłużenia gwarancji. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w trakcie promocji cashback i przedłużenia gwarancji zostaną w tym przypadku usunięte.5.2.17 Wydarzenie wirtualnePodstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach organizowania wydarzeń wirtualnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowania wydarzeń wirtualnych jest realizacja umowy o organizowaniu wydarzeń pomiędzy Państwem a nami. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach organizowania wydarzeń wirtualnych ma to miejsce po całkowitym zakończeniu wydarzenia wirtualnego. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowania wydarzeń wirtualnych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będą Państwo mogli dalej brać udziału w wydarzeniu wirtualnym. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w czasie organizowania wydarzenia wirtualnego zostaną w tym przypadku usunięte.

6 Przetwarzanie danych poza stroną www (przetwarzanie danych przy wykorzystaniu platform innych dostawców)

.1.1 FACEBOOK INSIGHTS (FANPAGE NA FACEBOOKU)

Nasz fanpage na Facebooku prowadzimy we współpracy z firmą Facebook Ireland Ltd. (zwaną dalej „Facebook”). W tym celu zawarliśmy z firmą Facebook porozumienie określające, która ze stron wypełnia poszczególne obowiązki wynikające z RODO. Zasadnicze treści dotyczące przetwarzania danych można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Facebook można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez Facebook Insights umożliwia nam analizowanie Państwa zachowań w zakresie korzystania z serwisu. Oceniając uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat atrakcyjności naszego fanpage’a na Facebooku. Pomaga nam to w optymalizacji, doskonaleniu i rozwijaniu naszego fanpage'a na Facebooku, aby był on bardziej przyjazny dla użytkowników i dostosowany do ich potrzeb. Państwa dane osobowe, gromadzone w trakcie prowadzenia naszego fanpage'a na Facebooku, są nam udostępniane przez portal Facebook. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage’a na Facebooku w celu realizacji wszelkich procesów komunikacyjnych z użytkownikami i osobami zainteresowanymi naszym fanpage’m i wszystkimi zamieszczanymi przez nas informacjami i postami na fanpage’u. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do wymienionych powyżej celów. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były gromadzone przez Facebook Insights, w każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Facebook Insights ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku przekażemy wniesiony przez Państwa sprzeciw do firmy Facebook.

6.1.2 INSTAGRAM

Instagram jest produktem firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (zwanej dalej „Facebook”). Naszą stronę na Instagramie prowadzimy we współpracy z firmą Facebook. W tym celu zawarliśmy z firmą Facebook porozumienie określające, która ze stron wypełnia dany obowiązek wynikający z RODO. Zasadnicze treści dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach usługi Instagram można znaleźć na stronie https://help.instagram.com/519522125107875. Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Facebook można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych osobowych przez Facebook w ramach usługi Instagram umożliwia nam analizowanie Państwa zachowań w zakresie korzystania z serwisu. Oceniając uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat atrakcyjności naszego profilu na Instagramie. Pomaga nam to w optymalizacji, doskonaleniu i rozwijaniu naszego profilu na Instagramie, aby był on bardziej przyjazny dla użytkowników i dostosowany do ich potrzeb. Państwa dane osobowe, gromadzone w ramach prowadzenia naszego profilu na Instagramie, są nam udostępniane przez portal Facebook. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w profilu na Instagramie w celu realizacji wszelkich procesów komunikacyjnych z użytkownikami i osobami zainteresowanymi naszym profilem i wszystkimi zamieszczanymi przez nas informacjami i postami na profilu. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do wymienionych powyżej celów. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były gromadzone przez firmę Facebook, w każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Instagrama lub Facebooka ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku przekażemy wniesiony przez Państwa sprzeciw do firmy Facebook.

6.1.3 KANAŁ YOUTUBE

W celu kształtowania naszej oferty w mediach społecznościowych w zależności od potrzeb korzystamy z kanału YouTube obsługiwanego przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (zwaną dalej „Google”). YouTube to platforma wideo, na której użytkownicy mogą umieszczać filmy i udostępniać je publicznie. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl#infocollect. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty zamieszczonej na kanale YouTube, zwracamy uwagę na to, że w ramach korzystania z platformy dostarczanej przez YouTube, korzystają z niej Państwo na prawach i zasadach określonych przez YouTube, które są niezależne od nas. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji oferowanych w ramach kanału YouTube, takich jak udostępnianie, ocenianie lub komentowanie poszczególnych filmów. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Google w ramach kanału YouTube. W związku z korzystaniem z kanału YouTube Państwa dane osobowe będą również przetwarzane przez Google i niezależnie od Państwa kraju zamieszkania będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Irlandii i każdego innego kraju, w którym Google prowadzi działalność gospodarczą, i w stosownych przypadkach przetwarzane tam w sposób dodatkowy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostosowania, doskonalenia i rozwijania naszego kanału YouTube w sposób zorientowany atrakcyjność i dostępność kanału dla jego użytkownika. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach kanału YouTube wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do uzyskania informacji o naszych ofertach i usługach. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w ramach kanału YouTube w celu realizacji wszelkich procesów komunikacyjnych z użytkownikami i osobami zainteresowanymi naszym kanałem YouTube. Państwa dane osobowe, gromadzone w ramach prowadzenia naszego kanału YouTube, są nam udostępniane przez Google. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do wymienionych powyżej celów. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były gromadzone przez firmę Google, w każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach kanału YouTube. W takim przypadku przekażemy wniesiony przez Państwa sprzeciw do firmy Google.

7 Udzielenie informacji dotyczącej przetwarzania danych dla osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 12-14 Rodo

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach opracowywania zapytania związanego z ochroną danych („wniosek osoby, której dane dotyczą”) stanowi art. 6 ust. 1 lit. c w połączeniu z art. 12 RODO. Podstawą prawną dla późniejszej dokumentacji zgodnego z prawem rozpatrywania wniosku osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków osoby, której dane dotyczą, jest odpowiedź na Państwa zapytanie związane z ochroną danych. Późniejsza dokumentacja zgodnego z prawem rozpatrywania danego wniosku osoby, której dane dotyczą, służy wymaganej prawem rozliczalności, art. 5 ust. 2 RODO. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. W przypadku rozpatrywania wniosków osoby, której dane dotyczą, ma to miejsce trzy lata po zakończeniu danego postępowania. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosku osoby, której dane dotyczą, ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku nie będziemy jednak mogli dalej opracowywać Państwa zapytania związanego z ochroną danych. Dokumentacja zgodnego z prawem rozpatrywania danego wniosku osoby, której dane dotyczą, jest bezwzględnie wymagana. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia przez Państwa sprzeciwu

8 Obrona prawna i dochodzenie praw

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach obrony prawnej i dochodzenia praw stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach obrony prawnej i dochodzenia praw jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dochodzenie i egzekwowanie roszczeń i praw na drodze sądowej. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będą potrzebne do celów, w jakich były przetwarzane. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w kontekście obrony prawnej i dochodzenia praw jest bezwzględnie wymagane do obrony prawnej i egzekwowania prawa. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

9 Przekazywanie danych osobom trzecim

W ramach naszej firmy dane osobowe są udostępniane do jednostek i działów, które potrzebują ich do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane mogą być także udostępnione organom ścigania i innym właściwym organom w przypadku toczącego się postępowania, którego Państwo i firma są stroną. Na żądanie jesteśmy również prawnie zobowiązani do ujawnienia takich danych określonym organom publicznym, takim jak organy ścigania, organy nakładające kary finansowe za wykroczenia oraz organy finansowe. W takich przypadkach dane są ujawniane na podstawie naszego prawnie uzasadnione-go interesu, jakim jest zwalczanie nadużyć, pomoc w ściganiu przestępstw oraz pomoc w ustalaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń. Dodatkowo dane są udostępniane w związku z korzystaniem przez nas z usług różnych usługodawców (w przypadku, w którym mamy zawarte umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych z tymi dostawcami, uzyskują oni status podmiotów przetwarzających na gruncie art. 28 RODO) ramach prowadzonej przez nas działalności i w związku z realizacją oferowanych przez nas usług, w takim zakresie dane są udostępniane tym godnym zaufania odbiorcom. Odbiorcami Państwa danych są m.in.

 • Inne spółki Geberit zajmujące się centralnym zarządzaniem klientami i realizacją zleceń
 • Inne spółki Geberit zajmujące się świadczeniem centralnych usług IT oraz innych usług
 • dostawcy usług logistycznych - w celu przesłania użytkownikowi produktów, materiałów marketingowych lub innych zamówionych u nas towarów,
 • dostawcy usług płatniczych - w celu przetwarzania wszystkich płatności od użytkownika na naszą rzecz lub odwrotnie,
 • usługodawcy w zakresie prac instalacyjnych lub usług posprzedażnych,
 • usługodawcy w zakresie dystrybucji newsletterów lub przeprowadzania ankiet wśród klientów,
 • dostawcy usług informatycznych dotyczących usług w chmurze, sprzętowych i softwarowych oraz realizacji prac konserwacyjnych, · Usługodawcy w zakresie dystrybucji newsletterów lub przeprowadzania ankiet wśród klientów
 • dostawcy innych usług (tłumacze przysięgli, firmy świadczące usługi w zakresie: realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustaw szczególnych; cateringowe; transportu osobowego; wynajmu pojazdów; hotelarskie; szkoleniowe, ochrony osób i mienia; audytowe; prawne).

10 Przekazywanie danych do państw trzecich

10.1 W ramach przetwarzania danych osobowych możemy przekazywać Państwa dane osobowe zaufanym usługodawcom mających swoje siedziby lub oddziały w państwach trzecich. Państwa trzecie to państwa spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takich przypadkach współpracujemy wyłącznie z dostawcami usług, którzy mogą zapewnić nam odpowiednie gwarancje (m.in. gwarancje umowne) bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych i mogą zagwarantować, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami, które nie będą mniej rygorystyczne niż europejskie standardy dotyczące ochrony danych.

10.2 Jeżeli przekazujemy dane osobowe do państw trzecich, odbywa się to na podstawie tzw. decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności lub, w przypadku braku takiej decyzji, na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych i wydanych przez Komisję Europejską. W niniejszym przypadku nie można wykluczyć, że dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane do usługodawców w USA.

11 Przysługujące Państwu prawa na gruncie art. 15-22 Rodo

11.1 W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu opisane poniżej prawa. W celu dochodzenia swoich praw prosimy o wysłanie pisemnego zapytania na podane powyżej dane kontaktowe wskazane w ust. 2 i 3 powyżej lub na następujący adres e-mail: dataprotection@geberit.com.

11.2 Prawo do dostępu do danych

W każdej chwili na mogą Państwo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane dotyczy Państwa danych osobowych, a jeżeli tak to mają Państwa prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzanych przez nas danych zgodnie z art. 15 RODO.

11.3 Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Państwo prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe, przysługuje Państwu również prawo żądania od nas uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO.

11.4. Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z warunkami wymienionymi w art. 17 RODO przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Zgodnie z tymi warunkami przysługuje Państwu szczególne prawo do usunięcia danych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich były gromadzone lub były przetwarzane w inny sposób. Wykonanie tego prawa zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO jest ograniczone zwłaszcza wtedy, gdy dane są potrzebne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub dochodzenia roszczeń.

11.5 Prawo do ograniczenia danych

Zgodnie z art. 18 RODO przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych. To prawo obowiązuje zwłaszcza w razie wątpliwości co do poprawności danych osobowych, w trakcie sprawdzania poprawności danych oraz w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem do usunięcia danych zamiast usunięcia zażądano ograniczonego przetwarzania; dodatkowo w przypadku, gdy dane nie są nam już potrzebne do realizacji celów, ale są wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także jeśli skuteczne wniesienie sprzeciwu przez Państwa lub nas jest bezsporne. Jeśli przetwarzanie danych zostało w ten sposób ograniczone, dane można przetwarzać tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład jeśli wyrażono na to zgodę lub jest to konieczne do dochodzenia roszczeń.

11.6 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Ze względu na Państwa szczególną sytuację w każdej chwili zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się m.in. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych osobowych, chyba że możemy wykazać ku niemu ważne i uzasadnione podstawy, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych, lub jeśli przetwarzanie danych ma celu ustalenie, dochodzenie albo obronę roszczeń.

11.7 Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas udostępnienia Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, popularnym, nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie zgodnie z art. 20 RODO. Następnie konieczne jest m.in. potwierdzenie, iż uzyskano od Państwa zgodę na przetwarzanie danych i odbywa się to w sposób automatyczny.

11.8 Prawo do składania skarg w odpowiednim organie nadzoru ds. ochrony danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do składania skarg do organu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

12 Usuwanie danych

Zasadniczo dane osobowe są usuwane lub traktowane anonimowo, jeśli nie są już potrzebne do celów, w jakich były gromadzone lub wykorzystywane zgodnie z powyższymi ustępami. Jeśli dane muszą być przechowywane ze względów prawnych, zostaną one zablokowane. Dane nie są wówczas dostępne do dalszego przetwarzania. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat okresów usuwania i zapisywania danych, prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną, której dane zostały wymienione w ust. 2 powyżej.

13 Zmiana celów przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych w innych niż opisane celach jest możliwe tylko wtedy, gdy pozwalają na to przepisy prawne lub wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w zmienionym celu. W razie przetwarzania danych w innych celach niż te, w jakich były pierwotnie przetwarzane, poinformujemy Państwa o innych celach przed dalszym przetwarzaniem i udostępnimy Państwu wszystkie związane z tym informacje.

14 Automatyczne rozstrzygnięcia w poszczególnych przypadkach lub działania dotyczące profilowania

Nie wykorzystujemy żadnych automatycznych procesów przetwarzania danych w celu wydania decyzji, która Państw dotyczy – włącznie z profilowaniem.

Stan na: Sierpień 2021